Used to, Be used to, Get Used to

گرامر زبان انگلیسی

بیان عادت در انگلیسی

یادگیری گرامر زبان انگلیسی را با مبحث بیان عادت در زبان انگلیسی ادامه می‌دهیم . هر گاه بخواهیم به بیان عادت بپردازیم از یکی از سه ترکیب Used to, Be used to, Get Used to استفاده می‌کنیم.

حالت اول: Used to + infinitive

زمانی از این ترکیب استفاده می‌کنیم که بخواهیم عادتی را بیان کنیم که در گذشته داشته‌ایم ولی الان نه!

مثال

من قبلاً خیلی سیگار می‌کشیدم. (ولی الان ترک کرده‌ام)

I used to smoke so much.

همین که از این ترکیب در جمله استفاده می‌کنیم خود گویای این است که دیگر عمل ذکر شده در زمان حال  نمی‌شود. گاهی ممکن است توضیح بیشتری هم داده باشند، مانند دومین مثال زیر:

She used to be a long distance runner when she was younger.

او وقتی جوانتر بود عادت داشت مسافت‌های طولانی را بدود.

I used to eat meat but I became a vegetarian 5 years ago.

من قبلاً گوشت می‌خوردم ولی از ۵ سال قبل گیاه‌خوار شده‌ام.

منفی کردن و سؤالی کردن

برای منفی کردن Used to از didn’t و برای سؤالی کردن آن از did استفاده می‌کنیم. این ترکیب هیچ معادلی در زمان حال ندارد. همان‌طور که در درس زمان حال ساده گفتیم، برای بیان عادتی و یا واقعیتی در زمان حال، از ساحتار حال ساده استفاده می‌کنیم.

حالت دوم: Be used to

با این ساختار راجع به عادتی صحبت می‌کنیم که الان داریم.

مثال

  • I found Slovak food very strange at first but I’m used to it now.
  • He’s not used to the weather here yet. He’s finding it very cold.

حالت سوم: Get used to یا Being get used to

از این ترکیب وقتی استفاده می‌کنیم که عادتی در ما در حال شکل گرفتن است. توجه داشته باشید هر دو حالت ذکر شده در عنوان در معنا معادل هستند.

مثال:

I’m getting used to driving on the right.

نکته

  1. بعد از هر سه ترکیب Be used to، Get used to و Being get used to هم می‌توان فعل به شکل infinitive، هم اسم (و طبیعتاً ضمیر) و هم gerund استفاده کرد.
  2. تمام ترکیب‌های متفاوتی که در حالت دو و سه بیان کردیم، هم به شکل گذشته و هم به شکل حال و هم به شکل آینده قابل استفاده هستند.
  3. در مورد حالت اول گفتیم که هیچ معادلی در زمان حال ندارد و برای بیان عادت در زمان حال باید از ساختار حال ساده استفاده کرد. در مورد حالت دو و سه ولی گفتیم که اگر زمان فعل to be در زمان حال بیان شده باشد، کل ساختار به زمان حال می‌پردازد. و اگر زمان to be گذشته باشد، کل ساختار به تبع از آن گذشته می‌شود. این مطلب تناقض نیست. ساختاری که در حالت اول گفتیم معادلی در زمان حال ندارد. ولی ساختارهایی که در حالت دو و سه بیان کردیم هم زمان حال، هم زمان گذشته و هم زمان آینده را دارا می‌باشند. همچنین توجه کنید که بعد از ساختار شماره یک فقط infinitive به کار می‌رود ولی در دو مورد دیگر هم infinitive، هم اسم و ضمیر و هم gerund به کار می‌رود. لذا علیرغم ظاهر بسیار مشابه باید به این تفاوت‌های ظریف توجه کرد.

مثال

  • You might find it strange at first but you’ll soon get used to it.
  • He wasn’t used to the heat and he caught sunstroke.
error: Content is protected !!