گذشته‌ی استمراری

گرامر زبان انگلیسی

تعریف

در گرامر زبان انگلیسی، گذشته استمراری نشان دهنده‌ی عملی است که در گذشته برای مدتی انجام می‌شده است و معمولاً با یک جمله‌ی گذشته‌ی ساده این عمل قطع می‌شود. معمولاً و نه لزوماً همیشه!

ساختار

Subject + was / were + verb + ing + …

نکته: از یکی دو ضمیر موصولی while و when برای حالتی که در جمله هم فعل زمان گذشته‌ی ساده و هم فعل گذشته‌ی استمراری داریم استفاده می‌کنیم. همیشه فقط یکی از این دو در جمله استفاده می‌شود و اینکه while قبل از جمله‌ی گذشته‌ی استمراری و when قبل از جمله‌ی گذشته‌ی ساده استفاده می‌شود.

مثال:

While I was talking on the phone, my father arrived.

I was talking on the phone when my father arrived.

  1. در حالیکه داشتم با تلفن صحبت می‌کردم پدرم رسید.
  2. وقتی پدرم رسید من داشتم با تلفن صحبت می‌کردم.

سؤالی کردن و منفی کردن در گذشته‌ی استمراری

۱:

برای سؤالی کردن جملات زمان گذشته‌ی استمراری، کافیست جای was / were با فاعل جمله عوض شود.

مثال:

Were you playing football when the accident happened?

۲:

برای منفی کردن جملات زمان گذشته‎ی استمراری، کافیست بعد از was / were از not استفاده کنیم.

I wasn’t watching TV when you called last night.

نکته

در جملاتی که مانند الگوهای بالا دو قسمت دارند، آن قسمتی که بعد از while یا  when آمده است، نه منفی می‌شود و نه سؤالی. بلکه این نوع تغییرات همیشه بر سر قسمت دیگر جمله اعمال می‌شود.

error: Content is protected !!