گذشته‌ی کامل استمراری

گرامر زبان انگلیسی

تعریف

در گرامر زبان انگلیسی گذشته‌ی کامل استمراری، دلالت بر عملی است که در زمان گذشته و قبل از عمل دیگری برای مدتی در حال انجام بوده است. در اینجا هم معمولاً  عملی که فعل گذشته‌ی کامل استمراری را قطع می‌کند، گذشته‌ی ساده است (معمولاً نه همیشه). در این زمان مدت استمرار عمل یا شروع آن مهم است.

ساختار

Subject + had + been + verb + ing + …

مثال

I had been waiting for you for 2 hours before you came.

قبل از اینکه تو بیایی، من ۲ ساعت منتظرت بودم.

منفی کردن و سؤالی کردن

در زمان گذشته‎ی کامل استمراری، منفی کردن و سؤالی کردن به روشی که در گذشته‌ی کامل گفتیم صورت می‌گیرد. یعنی برای منفی کردن جملات زمان گذشته‌ی کامل کافیست not را بعد از had استفاده کنیم و برای سؤالی کردن هم کافیست که had را به اول جمله بیاوریم. با ذکر دو مثال مطلب را روشن می‌کنیم.

She hadn’t been working on the topic all those 8 weeks.

او تمام آن ۸ هفته را روی موضوع کار نکرده بود.

Had you been living there for 3 years?

آیا شما سه سال آن‌جا زندگی کرده بودید؟

error: Content is protected !!