ضمایر مفعولی

گرامر زبان انگلیسی

تعریف

در گرامر زبان انگلیسی، ضمایر مفعولی به جای مفعول در جمله قرار می‌گیرند. فرقی نمی‌کند که مفعول مستقیم باشد یا غیر مستقیم؛ در هر صورت از این ضمایر استفاده خواهیم کرد. به جدول زیر توجه کنید:

به من / مرا

Me اول شخص مفرد

۱

به تو / تو را

You دوم شخص مفرد

۲

به او / او را

Him / her / it سوم شخص مفرد

۳

به ما / ما را

us اول شخص جمع

۴

به شما / شما را

You دوم شخص جمع ۵

به آن‌ها / آن‌ها را

Them

سوم شخص جمع

۶

همانگونه که در جدول بالا می‌بیند در هر دو جمله‌ی زیر از ضمایر مفعولی استفاده می‌کنیم:

  • او مرا دید.
  • او به من گفت.

یعنی نباید فقط به «را» مفعولی توجه کرد.

مثال:

  • Give the book to me.
  • The teacher wants to talk to you.
  • Jake is hurt because Bill hit him.
  • Rashid received a letter from her last week.
  • Mark can’t find it.
  • Don’t be angry with us.
  • Tell them to hurry up!
error: Content is protected !!