ضمایر فاعلی

گرامر زبان انگلیسی

تعریف

در گرامر زبان انگلیسی، ضمایر فاعلی کلماتی هستند که به جای فاعل می‌نشینند. لیست این ضمایر مطابق جدول زیر است. در حالت سوم شخص مفرد، ضمیر فاعلی معمولاً برای جلوگیری از تکرار فاعل در جمله استفاده می‌شود.

من

I

اول شخص مفرد

۱

تو

You

دوم شخص مفرد

۲

او / آن

He / she / it

سوم شخص مفرد

۳

ما

We

اول شخص جمع

۴

شما

You

دوم شخص جمع

۵

آن‌ها

They

سوم شخص جمع

۶

 

مثال:

  • I am 16.
  • You seem lost.
  • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
  • This table is old. It needs to be repainted.
  • We aren’t coming.
  • They don’t like pancakes.
error: Content is protected !!