حال استمراری مجهول

گرامر زبان انگلیسی

تعریف

در گرامر زبان انگلیسی حال استمراری مجهول دلالت بر انجام عملی دارد که اکنون در حال انجام است. همانگونه که قبلاً هم گفتیم در زمان‌های مجهول یا نمی‎دانیم فاعل کیست، یا اینکه برای ما مهم نیست.

ساختار حال استمراری مجهول

مطابق آنچه در درس گذشته (حال ساده مجهول) گفتیم در ساختار تمام زمان‌های مجهول دو چیز مشترک است، یکی استفاده از فعل to be و دیگری past participle؛ ساختار حال استمراری مجهول به شکل زیر است:

Object + am / is / are + being + P.P. + …

Her book is being discussed on TV.

کتابش الان داره تو تلویزیون مورد بحث قرار می‌گیره.

نحوه‌ی سؤالی کردن و منفی کردن جملات مجهول

با توجه به اینکه در تمام این ساختارها از فعل to be استفاده می‌شود لذا منفی کردن جمله با افزودن not بعد از فعل to be و سؤالی کردن هم با آوردن فعل to be به ابتدای جمله حاصل می‌گردد.

مثال برای سؤالی کردن و منفی کردن حال استمراری مجهول:

My favorite song is being played by the band.

  • My favorite song isn’t being played by the band.
  • Is your favorite song being played by the band?

نکته‌ی پایانی:

نحوه‌ی ساخت past participle در درس چهارم

دانلود فایل حاوی لیست افعال بی‌قاعده: PastParticiple_Pangan7.com

error: Content is protected !!