درس اول: الفبای زبان فرانسه.

گرامر زبان فرانسه

در مسیر یادگیری گرامر زبان فرانسه، در این درس به حروف الفبای زبان فرانسه می‌پردازیم. حروف الفبای زبان فرانسه و زبان انگلیسی، در نوشتار، دقیقاً یکی هستند ولی در تلفظ تفاوت‌هایی دارند. آن‌هایی که قدیم‌ترها دانش‌آموز دبیرستان بوده‌اند به خاطر دارند که معلم‌های ریاضی حروف الفبا را به شیوه‌ای متفاوت از معلم‌های زبان انگلیسی تلفظ می‌کردند. می‌خواهید بدانید چرا؟ خوب همزمان با اینکه از روی متن حروف الفبا خط می‌برید به فایل صوتی هم گوش فرادهید. این کار را ساده نگیرید. برای چند روز و روزی یکی دوبار این کار را تکرار کنید تا تلفظ حروف الفبای فرانسه در ذهن شما ملکه شوند.

Aa – Bb – Cc – Dd – Ee – Ff – Gg – Hh – Ii – Jj – Kk – Ll – Mm – Nn – Oo – Pp – Qq – Rr – Ss – Tt – Uu – Vv – Ww – Xx – Yy – Zz

در درس بعدی به اعداد در زبان فرانسه می‌پردازیم. و خواهیم آموخت چگونه اعداد ۱ تا ۱۰۰ را بخوانیم، بنویسیم و بعد از آن هم چگونه هر عددی را در فرانسه بخوانیم و بنویسم. این کار سخت نیست و فقط کمی تمرین می‌خواهد. بعد از اینکه حروف الفبا را حفظ کردید به سایت آمده و شمارش اعداد را نیز بیاموزید. شاید به نظر شما این دو درس خیلی پراهمیت نباشند، اما باید بدانید که گاهی چیزهایی ساده نقش بنیادی در یادگیری دارند. بعد از مبحث شمارش در زبان فرانسه به مبحث تلفظ در بحث فرانسه (واکه‌ها، نیم واکه‌ها و …) خواهیم پرداخت. با همین سه درس شما قدم‌های بزرگی در روخوانی زبان فرانسه برخواهید داشت. لذا بعد از یادگیری درس اول، بلافاصله برای یادگیری درس‌های دوم و سوم هم به سایت مراجعه کنید تا به سرعت یادگیری گرامر زبان فرانسه بیفزائید.

error: Content is protected !!