زبان انگلیسی

View All

اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی

اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی به قدری است که با نحوه‌ی ادای کلمات و ایجاد استرس بر روی کلمه‌ای خاص، و همچنین افت و خیزهای متفاوت، می‌توان معناهای متفاوتی …

زمان حال ساده

زبان فرانسه

View All

نرم افزار صرف فعل در فرانسه

نرم افزار صرف فعل در فرانسه نرم افزار صرف فعل در فرانسه به شما کمک زیادی خواهد کرد. همانگونه که می‌دانید صرف افعال یکی از مشکل‌ترین قسمت‌ها در یادگیری این …