زمان حال کامل PRESENT PERFECT

تعریف و ساختار حال کامل

در گرامر زبان انگلیسی، زمان حال کامل که معادل ماضی نقلی در زبان فارسی محسوب می‌شود؛ نشان دهنده‌ی عملی است که در گذشته اتفاق افتاده، الان رخ نمی‌دهد ولی اثر آن در زمان حال باقی است.

مثال:

من ناهار خورده‌ام، شما میل بفرمائید. (در این جمله عمل در گذشته اتفاق افتاده، الان در زمانی که مشغول صحبت هستیم گوینده به غذا خوردن نمی‌پردازد اما اثر آن، یعنی سیر بودن، در زمان حال باقی است)

Subject + have / has + PP + …

PP مخفف past Participle هست که معمولاً در فارسی آن را شکل سوم ترجمه می‌کنیم. منظور اینکه فعل یک شکل حال دارد، یک شکل گذشته و یک شکل سوم که برای ساختن زمان‌های کامل استفاده می‌شود.

نکته: در افعال با قاعده شکل گذشته و شکل سوم هر دو با افزودن ed به مصدر بدون to  ساخته می‌شوند.

مثال:

Play + ed = palyed

Talk + ed = talked

Help + ed = helped

در افعال بی‌قاعده، باید از روی جدولی که در انتهای این پست مشاهده می‌کنید، شکل گذشته و شکل سوم هر فعل را بیابیم.

مثال:

Do —–> done

Meet —–> met

See —–> seen

Be —–> been

زمان حال کامل: منفی کردن و سؤالی کردن

در زمان حال کامل، منفی کردن جمله به راحتی و با آوردن not بعد از have / has انجام می‌پذیرد.

مثال:

I have not done my homework. (I haven’t done my homework)

من تکالیفم را انجام نداده‌ام.

He has not seen that movie. (He hasn’t seen that movie)

او آن فیلم را ندیده است.

در زمان حال کامل با تعویض جای فاعل و have / has جمله را سؤالی می‌کنیم.

مثال:

Have you eaten something?

آیا چیزی خورده‌ای؟

نکته‌ی مهم در مورد have / has

همانطور که می‌دانیم have / has هم به معنای داشتن و هم به معنای خوردن استفاده می‌شوند. حال اگر در زمان حال کامل از داشتن چیزی یا از خوردن چیزی صحبت کنیم، have / has دوبار استفاده می‌شوند؛ یک بار به عنوان فعل کمکی و بلافاصله بعد از فاعل و یک بار هم به عنوان فعل اصلی جمله و به صورت شکل سوم. شکل سوم have / has همان had است.

مثال:

I have had fish for my lunch.

ناهار ماهی خورده‌ام.

She has had lunch in a restaurant.

او ناهار را در رستورانی خورده است.

قیدهای مهم در زمان حال کامل

شش قید ever, never, since, for, already, yet در زمان حال کامل استفاده‌ی زیادی دارند و در انتقال معنایی نقش حیاتی را بازی می‌کنند. به توضیح هر قید توجه کنید. بدون این قید‌ها جملات زمان حال کامل حامل بار معنایی زیادی نخواهند بود. در مثال‌هایی که از پی خواهند آمد، به محل قرار گیری هر قید توجه کنید.

برای شروع دوره‌ی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی «از». Since ۱
برای بیان طول دوره‌ی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی «برای» For ۲
برای بیان عملی استفاده می‌شود که در زمان صحبت انجام شده است، به معنای «همین حالاش هم …» یا «در حال حاضر …» و چیزهایی از این دست. در جملات مثبت و پرسشی استفاده می‌شود و اگر پاسخ پرسش منفی باشد طبیعتاً در جمله‌ی پاسخ yet را استفاده می‌کنیم. Already ۳
برای بیان عملی استفاده می‌شود که در زمان مکالمه هنوز انجام نپذیرفته است. معنی آن «هنوز» است و در جملات منفی استفاده می‌شود. خصوصا اگر جمله‌ی پرسشی Already داشته باشد. Yet ۴
به معنای «تا حالا» است و برای زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم از عملی صحبت کنیم که تاکنون چندبار انجام شده است. در جملات مثبت و پرسشی استفاده می‌شود. ever ۵
به معنای «هرگز» است و در جملات منفی استفاده می‌شود. در جمله‌ای که never مورد استفاده قرار می‌گیرد ساختار فعل منفی نیست اما این قید باعث منفی شدن معنای جمله می‌شود. never ۶

مثال:

She has been a nurse for four years.

They have started to work here since 1984

I see you have already taken the shower!

Have you ever been at Paris?

  • No I have never been there.

Why are you so late?

  • Because I haven’t done my part yet.

جدول افعال بی‌قاعده (دانلود)

Past Participle

Past Simple Base Form
arisen arose arise
awoken awoke awake
been was/were be
born(e) bore bear
beaten beat beat
become became become
begun began begin
bent bent bend
bet bet bet
bound bound bind
bitten bit bite
bled bled bleed
blown blew blow
broken broke break
bred bred breed
brought brought bring
broadcast broadcast broadcast
built built build
burnt/burned burnt/burned burn
burst burst burst
bought bought buy
… (been able) could can
caught caught catch
chosen chose choose
clung clung cling
come came come
cost cost cost
crept crept creep
cut cut cut
dealt dealt deal
dug dug dig
done did do
drawn drew draw
dreamt/dreamed dreamt/dreamed dream
drunk drank drink
driven drove drive
eaten ate eat
fallen fell fall
fed fed feed
felt felt feel
fought fought fight
found found find
flown flew fly
forbidden forbade forbid
forgotten forgot forget
forgiven forgave forgive
frozen froze freeze
got got get
given gave give
gone went go
ground ground grind
grown grew grow
hung hung hang
had had have
heard heard hear
hidden hid hide
hit hit hit
held held hold
hurt hurt hurt
kept kept keep
knelt knelt kneel
known knew know
laid laid lay
led led lead
leant/leaned leant/leaned lean
learnt/learned learnt/learned learn
left left leave
lent lent lent
lain lay lie (in bed)
lied lied lie (to not tell the truth)
lit/lighted lit/lighted light
lost lost lose
made made make
might may
meant meant mean
met met meet
mown/mowed mowed mow
had to must
overtaken overtook overtake
paid paid pay
put put put
read read read
ridden rode ride
rung rang ring
risen rose rise
run ran run
sawn/sawed sawed saw
said said say
seen saw see
sold sold sell
sent sent send
set set set
sewn/sewed sewed sew
shaken shook shake
should shall
shed shed shed
shone shone shine
shot shot shoot
shown showed show
shrunk shrank shrink
shut shut shut
sung sang sing
sunk sank sink
sat sat sit
slept slept sleep
slid slid slide
smelt smelt smell
sown/sowed sowed sow
spoken spoke speak
spelt/spelled spelt/spelled spell
spent spent spend
spilt/spilled spilt/spilled spill
spat spat spit
spread spread spread
stood stood stand
stolen stole steal
stuck stuck stick
stung stung sting
stunk stank stink
struck struck strike
sworn swore swear
swept swept sweep
swollen/swelled swelled swell
swum swam swim
swung swung swing
taken took take
taught taught teach
torn tore tear
told told tell
thought thought think
thrown threw throw
understood understood understand
woken woke wake
worn wore wear
wept wept weep
would will
won won win
wound wound wind
written wrote write

ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام دریافت کنید:

error: کپی کردن این متن جایز نیست.