اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی

اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی به قدری است که با نحوه‌ی ادای کلمات و ایجاد استرس بر روی کلمه‌ای خاص، و همچنین افت و خیزهای متفاوت، می‌توان معناهای متفاوتی را در یک جمله یکسان ایجاد کرد. در جمله‌ی زیر هر بار بر روی یک کلمه استرس وارد می‌کنیم و خواهیم دید معنای متفاوتی نسبت به جملات دیگر خواهیم داشت.

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، یکی دیگه گفته!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من اصلاً همچین حرفی نزدم!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من برات پیامک فرستادم!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من به تو نگفتم او پول تو رو دزدیده، به یکی دیگه گفتم!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من فقط گفتم پولت دزدیده شده ولی اسم کسی رو نیاوردم!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من فقط گفتم کیفت رو برداشته!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من گفتم یه مقدار پول دزدیده ولی اسم کسی رو نیاوردم که پول مال کی بوده!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من گفتم کتابت رو دزدیده!

لذا همانگونه که دیدید اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی انکار ناشدنی است.